KONTAKT

ECOJURA.PL / KONTAKT

Jednym z głównych celów działalności firmy EcoJura jest długotrwała opieka techniczna, realizująca się poprzez serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom użytkowników stworzyliśmy w naszej firmie profesjonalny Dział Serwisu.

Nasi serwisanci to wykwalifikowani pracownicy, posiadający wiedzę do wykonywania wszelkich działań z naszej szerokiej oferty serwisowej która obejmuje m. in.:

  • Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
  • Przeglądy okresowe i konserwacje
  • Pierwsze uruchomienia wraz z procedurą odbiorczą i szkoleniem w zakresie obsługi urządzeń
  • Części zamienne i materiały eksploatacyjne

Wybierz temat, którego dotyczy zgłoszenie serwisowe:

Kolektory płaskie

W celu wyeliminowania dodatkowych kosztów użytkowania prosimy o sprawdzenie ustawień zgodnie z instrukcją obsługi urządzenia lub kontakt z instalatorem, aby wykluczyć ewentualne niedomagania w pracy urządzeń, nie dające podstaw do wezwania serwisu technicznego.

W celu zapewnienia właściwego funkcjonowania instalacji  przy pełnych parametrach użytkowych konieczna jest okresowa kontrola wszystkich urządzeń i elementów wchodzących w jego skład.

Wykaz kontrolowanych elementów i czynności do wykonania przedstawiony jest w protokole przeglądów.

W przypadku wystąpienia jakiekolwiek usterki, należy wykonać dokumentację pisemną z jej opisem, dokumentację zdjęciową i powiadomić niezwłocznie serwis EcoJura.

W celu zgłoszenia reklamacji należy skorzystać z protokołu reklamacyjnego.

Naprawy gwarancyjne prowadzone będą przez EcoJura Sp. z o.o. lub upoważnioną firmę.

Przewymiarowanie instalacji, tj. większej ilości kolektorów słonecznych niż wynika to z zapotrzebowania na CWU (ilości domowników)

W przypadku przewymiarowania instalacji zaleca się włączenie funkcji schładzania rewersyjnego. Funkcja ta stabilizuje temperaturę zasobnika chłodząc go przez kolektor słoneczny, jeżeli temperatura zasobnika jest wyższa od zadanej i temperatura kolektora jest niższa niż temperatura zasobnika. Gdyby jednak funkcja ta nie pomogła i dalej dochodziłoby do przegrzewów zaleca się zakryć odpowiednią ilość kolektorów słonecznych w okresie maj – wrzesień (po wcześniejszym kontakcie z SERWISEM).

 

Nieobecność domowników w okresie dużego nasłonecznienia i braku odbioru ciepłej wody użytkowej

W przypadku wyjazdu, braku odbioru CWU zaleca się włączenie trybu urlopowego. Tryb ten służy do chłodzenia zasobnika, jeśli nie ma rozbioru ciepłej wody i jest on aktywowany przez użytkownika. Pozwala to uniknąć nadmiernego skumulowania ciepła i zmniejsza ryzyko niebezpiecznego przegrzania instalacji. Wychłodzenie zasobnika CWU następuje w okresach, gdy nie ma słońca. Jeśli temperatura na kolektorze spadnie poniżej temperatury zasobnika to zostaje załączona pompa i w ten sposób ciepło skumulowane w zasobniku jest wypromieniowane przez kolektor. Wychładzanie zasobnika będzie zatrzymane jeśli jego temperatura spadnie poniżej 10oC. Jeśli temperatura na kolektorze wzrośnie powyżej temperatury zasobnika pompa solarna P1 zostaje wyłączona.

 

Zmiana parametrów pracy instalacji solarnej (nastawy w sterowniku – automatyce)

Ingerencja użytkownika w pracę instalacji jest dopuszczalna jedynie w przypadku zmian w sposobie jej użytkowania, np. dłuższa nieobecność użytkowników (urlop) oraz włączanie funkcji schładzania rewersyjnego lub kotłem. Wszystkie zmiany w pracy instalacji użytkownik dokonuje przy pomocy sterownika solarnego. Nie zaleca się dokonywania zmian w sposobie działania sterownika na własną rękę. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowej pracy instalacji zaleca się kontakt z SERWISEM. Nie należy w takim przypadku podejmować działań naprawczych na własną rękę. Wszystkie dostępne użytkownikowi nastawy parametrów pracy instalacji są opisane w instrukcji obsługi sterownika COMPIT 971.

 

Wyłączenia prądu, zaniki napięcia w sieci elektroenergetycznej

Obowiązuje bezwzględny zakaz odłączania sterownika od zasilania elektrycznego (gniazdka 230V) - może to spowodować w dni słoneczne wzrost temperatury i ciśnienia oraz spowodować "wyrzucenie" glikolu przez zawór bezpieczeństwa lub rozszczelnienie instalacji jak również utratę gwarancji z powodu braku ochrony anody i wiąże się z obciążeniem kosztami użytkownika. Wyjątek: Podczas burzy zaleca się wyłączenie regulatora solarnego poprzez wyciągniecie wtyczki z gniazda elektrycznego, a po jej ustaniu należy bezwzględnie podłączyć regulator do prądu.

W razie częstych zaników napięcia oferujemy Państwu możliwość zakupu i montażu przez wykfalifikowanych serwisantów urządzenia UPS podtrzymującego pracę instalacji solarnej w razie zaniku napięcia w sieci elektroenergetycznej.

 

Bardzo oszczędny pobór ciepłej wody przez użytkowników

Zgodnie z doborem instalacji solarnych dobowe zużycie ciepłej wody wynosi co najmniej 75 l/osobę, czyli przy 4-osobowej rodzinie około 300 l/dobę (dot. 3 kolektorów po 2,0m2). Mniejsze zużycie ciepłej wody użytkowej niż deklarowana przy projektach instalacji solarnej będzie skutkowała przegrzewami instalacji kolektorów słonecznych.

W przypadku bardzo oszczędnego zużycia ciepłej wody użytkowej należy załączyć funkcję schładzania rewersyjnego.

UZUPEŁNIENIE POWIETRZA W NACZYNIU PRZEPONOWYM

250 zł brutto

BEZZASADNE WEZWANIE + koszty dojazdu

300 zł brutto

UZUPEŁNIENIE GLIKOLU W INSTALACJI SOLARNEJ

300 zł brutto + 85 zł/l glikolu

CZYSZCZENIE FILTRÓW, REDUKTORÓW

250 zł brutto

ZMIANA NASTAW STEROWNIKA SOLARNEGO

200 zł brutto

REGULACJA REDUKTORA CIŚNIENIA

200 zł brutto

WYMIANA CZUJNIKA TEMPERATURY – USZKODZENIE NIEGWARANCYJNE

250 zł brutto

WYMIANA REDUKTORA CIŚNIENIA – USZKODZENIE NIEGWARANCYJNE

550 zł brutto

WYMIANA STEROWNIKA SOLARNEGO – USZKODZENIE NIEGWARANCYJNE

950 zł brutto

WYMIANA POMPY SOLARNEJ, CO/CWU – USZKODZENIE NIEGWARANCYJNE

1150 zł brutto

PRACE NIEUJĘTE CENNIKIEM

150 zł brutto roboczogodzina + koszt materiału

KOSZT DOJAZDU – ilość kilometrów liczona w obie strony

1,50 zł brutto/km

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA USTERKI KOLEKTORA PŁASKIEGO

Dane użytkownika

Opis usterki

Dziękujemy za zapoznanie się z zamieszczonymi powyżej materiałami. W celu zgłoszenia usterki prosimy o użycie formularza kontaktowego powyżej lub wypełnienie formularza zgłoszenia usterki i odesłanie na adres e-mail: serwis@ecojura.pl .

Zwracamy się z prośbą o dokładne czytanie protokołów serwisowych przed złożeniem pod nim podpisu. W przypadku niezgodności protokołu ze stanem faktycznym prosimy o zwrócenie uwagi pracownikowi serwisu. Przypominamy również, że użytkownik ma prawo poprosić o wystawienie przez osobę serwisującą kopii protokołu.

Przypomina się, że nieuzasadnione wezwanie serwisu wiąże się z obowiązkiem pokrycia kosztów serwisu, w tym kosztów związanych z dojazdem oraz kosztem ewentualnej usługi i materiału. Usterki powstałe z winy użytkownika oraz jakości wody nie będą podlegały odpowiedzialności gwarancyjnej wykonawcy i będą wiązały się z obciążeniem kosztami użytkownika.